ਗੈਂਗਸਟਰੋਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ!

Police and Parents appeal to gangsters to Surrender