ਕੈਨੇਡਾ: ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੀਰਦੀ ਆਈ ਪਲਾਈਵੁੱਡ, ਮਸਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ !

Plywood sheet slices into windshield of car in Canada