ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ

People complains about bad condition of Roads