ਸਿੱਖ ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ,ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ !

ਸਿੱਖ ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ,ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ !