ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ….

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ....