ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਲਾਉਣਗੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ…

Now bank will defaulters in front of protest their home ...