ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਚੱਲੀ ਮੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ…

Non veg and alcohol served in Gurudwara sahib daily post punjabi