‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੱਚੇਂਗੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਨੋਟ …’ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਚਿਤਾਮਲੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

Labh Chatamli Wala in Pollywood as song writer and artist