ਜੱਸੀ ਦੇ ਪਤੀ ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ,18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਮਿੱਠੂ

ਜੱਸੀ ਦੇ ਪਤੀ ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ,18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ