ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ…ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ

International Mother Language Day: Punjabi celebrates