ਹਰ ਸਾਲ Women’s Day ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ‘ਚ ਨੇ ?

Happy International women day 2020 |Daily Post Punjabi|