ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀ ਖਾਧੇ ਇਸ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਤੇ ਸਮੋਸੇ

ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀ ਖਾਧੇ ਇਸ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਤੇ ਸਮੋਸੇਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀ ਖਾਧੇ ਇਸ ਕੰਟੀਨ