ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਸੁਣੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਾਇਰਲ Audio

ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਸੁਣੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ