ਫੁਕਰਪੰਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ

Firing in Marriage, Orchestra owner killed