ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ,ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਤਸਾਹ

Preparations festival makers of Diwali enthusiasm among khatari makers