ਕਿਸਾਨੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

Farmers active members of committee to prevent suicides Home visits