ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ,ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ !

Debt forgiveness ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ