ਮਨੀਲਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਾਵਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਮਨੀਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਾਵਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ