ਗੁਨਾਹ ਸੁਣਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ,ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ !

ਗੁਨਾਹ ਸੁਣਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ,ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ !