ਕਿੰਨੇ ਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ cm ਕੌਣ ਹੈ ?

ਕਿੰਨੇ ਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ cm ਕੌਣ ਹੈ ? ਕਿੰਨੇ ਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ