ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਡੇਮੋਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਸਕਣਗੀਆਂ

Chandigarh Airport ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਡੇਮੋਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ