ਕੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਰ ਆਗੂ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ

ਕੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਰ ਆਗੂ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ