ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ