ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜੈਮਸੀਨ, ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਬਗਾਵਤ’

ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜੈਮਸੀਨ, ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੀ 'ਬਗਾਵਤ'