ਅੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ

Blind Dog ਅੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ