ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਵੋ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ..

Bank Strike ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਵੋ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ..