ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ