8 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਮਰੇ ਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ, ਪੋਲੀਵੁਡ ਹੋਇਆ ਨੈਤਿਕ ਦਾ ਮੁਰੀਦ

8 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਮਰੇ ਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ, ਪੋਲੀਵੁਡ ਹੋਇਆ ਨੈਤਿਕ ਦਾ ਮੁਰੀਦ