4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗੈਂਗਰੇਪ

4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗੈਂਗਰੇਪ4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 13