4 ‘ਪੱਗ’ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭਿੜੇ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਈਆਂ ਜਾਨਾਂ..ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ…!

4 'ਪੱਗ' ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭਿੜੇ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਈਆਂ ਜਾਨਾਂ