2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ,ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੋਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ, ਰਸਤੇ ‘ਚ ਰੁਲਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ !

2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ,ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੋਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ !