2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ JUDGE….

2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ