2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਦਿਓਰ ਹੋਇਆ ਪਾਗਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਲਟਕਦੀ

2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਦਿਓਰ ਹੋਇਆ ਪਾਗਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਖੇਤਾਂ