17 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਲਾਸ਼ ਖੂਹ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ

17 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਲਾਸ਼ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ
begum sakina