17 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਲਾਸ਼ ਖੂਹ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ

17 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਲਾਸ਼ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ