16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ…

16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕੀਤਾ