ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਿਮ ‘ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ…!

ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ