ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ