ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ

ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ