ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਦੌਰ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਹੋਇਆ ਸੁੰਨਾ

ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਦੌਰ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਹੋਇਆ ਸੁੰਨਾ