ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਬਚਾਈ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਬਚਾਈ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ