ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ, ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ, ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ