ਹੁਨਰ ਕਿਸੇ Status ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ

ਹੁਨਰ ਕਿਸੇ Status ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ