ਹੁਣ ਬੋਖਲਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ,ਭਾਰਤ ਦੀਆ 90 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਈ ਰੋਕ

ਹੁਣ ਬੋਖਲਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ,ਭਾਰਤ ਦੀਆ 90 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ