ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਾਸਤਾ

ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਾਸਤਾ