ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਚ ਵਾੜ੍ਹ ‘ਤੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ, ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ

ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵਾੜ੍ਹ 'ਤੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ, ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ