ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗੀ ਅਸਰ

ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗੀ ਅਸਰ