ਸੂਰਤ ਵਰਗੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ?, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ

ਸੂਰਤ ਵਰਗੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ?, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ