ਸੀਮੇਂਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਲਟਿਆ

ਸੀਮੇਂਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲਟਿਆ