ਸਾਵਧਾਨ! ਪੁੱਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹੈ.!

ਸਾਵਧਾਨ ਪੁੱਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹੈ.!