ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਮਲੇਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਜੂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ

ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਮਲੇਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਜੂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ